کابوس در بیداری

مستند کابوس در بیداری، روایتی از جمعه سیاه و کشتار حجاج در سال 1366 است.

عوامل