طبرستان 1496

طبرستان 1496

طبرستان 1496

تماشای مستند در...

طبرستان 1496

مستند طبرستان ۱۴۹۶، تاریخچه تبدیل شدن شمال کشور به منطقه توریستی را از دوران رضا شاه بررسی می‌کند وبه گردشگری در شمال ایران و آسیب‌های آن می پردازد.

عوامل