شفافیت

شفافیت

شفافیت

شفافیت

این مجموعه مستند، به موضوع شفافیت در عملکرد نهادهای اجرایی و دستگاه های نظارتی مثل شهرداری ها، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و … می پردازد.

عوامل