سفر به سرزمین پدر بزرگ

سفر به سرزمین پدر بزرگ

سفر به سرزمین پدر بزرگ

تماشای مستند در...

سفر به سرزمین پدر بزرگ

شاید همه جای دنیا آسمان یک‌رنگ نباشد. اما آسمان یکی‌ست. سفر به سرزمین پدربزرگ، مستندی‌ست به روایت دختری جوان و ایرانی تبار که از قلب اروپا برای درک بهتر و ملموس‌تر فرهنگ و تمدن ایرانی به ایران سفر می کند.

عوامل