پیام آوران پاکی

پیام آوران پاکی

پیام آوران پاکی

پیام آوران پاکی

مستند پیام آوران پاکی، به فعالیت های «گروه رفتگران طبیعت ایران» و اقدامات آنها در تهران و قزوین، و ترویج فرهنگ بازیافت و آلوده نکردن طبیعت می پردازد.

عوامل