تئوری زباله

مستند تئوری زباله‌ نشان می دهد که با توجه به زباله های تولیدی یک فرد می‌توان به شخصیت او پی برد. این مستند با توجه به زباله های تولیدی مردم تهران در مناطق مختلف، به شخصیت شناسی مردم این مناطق پرداخته است.

عوامل