داستان یک جدایی

داستان یک جدایی

داستان یک جدایی

داستان یک جدایی

«داستان یک جدایی»، روایتی از جدایی بحرین به عنوان استان چهاردهم از خاک ایران در زمان پهلوی دوم است.

عوامل