دردهای سرزمینم

دردهای سرزمینم

مستند «دردهای سرزمینم» روایت پرستاری است که عاشقانه به مداوای بیماران (با وضعیت خاص) می پردازد و در مقابل کارش هزینه ای دریافت نمی کند. او معتقد است هیچ کاری به اندازه التیام درد بیماران اهمیت ندارد.

عوامل