روایت فتح بیجی

روایت فتح بیجی

روایت فتح بیجی

تماشای مستند در...

روایت فتح بیجی

مستند روایت فتح بیجی به ماجرای آزاد سازی منطقه بیجی در شمال عراق به عنوان یکی از مهم ترین عملیات های اخیر جبهه مقاومت می پردازد.

عوامل