در ابتدای کویر

در ابتدای کویر

در ابتدای کویر

در ابتدای کویر

«در ابتدای کویر»، روایتی از زندگی پیرمرد کشاورزی است که سال ها به عنوان کشاورز نمونه انتخاب می شده، اکنون با خشکسالی مواجه می شود و تمام دستاوردهای او در حال نابودی است… .

عوامل