فالکن

تماشای مستند در...

مستند فالکن با بررسی حمله آمریکا به عراق و ساخت چندین پادگان در این کشور آغاز می شود و در ادامه به شکل گیری نیروهای مقاومت مردمی و مقابله با اشغال گران آمریکایی و در نهایت عقب نشینی آمریکایی ها از عراق با محوریت پادگان فالکن می پردازد.

عوامل