سیدشجاع

تماشای مستند در...

مستند «سید شجاع» روایت زندگی مجاهد افغانستانی به نام «سید شاهزاده» است که از سال 57 اسلحه به دست دارد. این مستند همچنین به حوادث سیاسی و تاریخی افغانستان و ایران نیز می پردازد.

عوامل