اکسیژن

تماشای مستند در...

مستند اکسیژن، ضمن بیان اهمیت درختان و جنگل در محیط زیست ایران، به موضوع مهم نابودی جنگل‌ها و عوامل این نابودی پرداخته است.

عوامل