کانی بل

مستند «کانی بل» به ماجرای احداث سد داریان و تهدید چشمه بل در هجیج کرمانشاه می پردازد.

عوامل