بابا خان

مستند «باباخان» به زندگی، رشادت ها و حماسه های یکی از سرداران مجاهد مشروطه می پردازد. کسی که 100 سال پس از مرگش، قبرش پیدا می شود و همچون سرداران دیگر مشروطه مورد توجه اهالی اردبیل قرار می گیرد.

عوامل