بازگرد

مستند بازگرد، روایت تلخ سرگذشت زنان ایزدی، در مناطق تحت کنترل داعش است. این فیلم از دریچه ای تازه به اوضاع اسفناک زنان ایزدی و آنچه بر آنان گذشته نگاه می کند.

عوامل