میوه ها روی درخت مانده اند

میوه ها روی درخت مانده اند

میوه ها روی درخت مانده اند

تماشای مستند در...

میوه ها روی درخت مانده اند

مجموعه مستند «میوه‌ها روی درخت مانده‌اند» نخستین مستندی است که به بررسی تحلیلی صنعت کشاورزی در محور‌های تولید، عرضه، صادرات، واردات، قاچاق، دلالیسم و مدیریت کشاورزی در ایران و همچنین ارائه راهکار در هرکدام از بخش‌ها می‌پردازد که در ۸ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای ارائه شده است.

عوامل