ثبت طرح مستند (ویژه)

"*" indicates required fields

1مشخصات طرح
2لیست عوامل فیلم
3مشخصات کارگردان
4سوابق کارگردان
5برآورد مالی
طرح ارسالی من…*
کوتاه و ساده بگویید فیلم شما درباره چیست؟
با زمان حال ساده بنویسید.
کلیدواژه*
5 کلمه مرتبط با طرح شما؛ مانند: اشخاص، اماکن، مناسبت ها و …
کلیدواژه 1
کلیدواژه 2
کلیدواژه 3
کلیدواژه 4
کلیدواژه 5
شخصیت(ها)/ سوژه(ها)ی اصلی فیلم شما چه کسی یا چه چیزی هست/هستند؟
دانلود نمونه داستان و شیوه
کجا و چگونه فیلم شما آغاز میشود؟ چه اتفاقاتی رخ میدهد؟ و چگونه پایان مییابد؟
با زمان حال ساده بنویسید
قابل تجسم و تصور برای خواننده بنویسید
به گونهای که گویی فیلم را ساخته‌اید و حال میخواهید آن را تعریف کنید، بنویسید
میزان دسترسی خود را نسبت به شخصیت(ها)/ سوژه(ها)ی فیلم توضیح دهید
چه فیلمهایی با موضوع مشابه طرح فیلم شما ساخته شده است؟ تفاوت فیلم شما با آنها چیست؟
شما می توانید نمونه اثر خود را به صورت دانلودی ارسال کنید. برای این کار، لینک دسترسی به نمونه اثر را قرار دهید
فقط گوگل درایو ( با دسترسی آزاد )