نبی الله شعبانی

نبی الله شعبانی

1346
نبی الله شعبانی
آموخته ها و تجربه ها

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

فعالیت حرفه ای در زمینه مستندسازی، کارگردانی، تهیه کنندگی و …

پرونده هنری

تهیه کننده و کارگردان:

مستند «قَشَنگ َ تالش» (تالش زیبا)، 1383

مستند «آجور تا بَند»، 1396

مستند «جوراب بافی تالش» (در حال تدوین)

مستند «بزرگان موسیقی مقامی تالش» (در حال تدوین)

کارگردان:

مستند «تالش َ اسب» (اسب تالش)، خانه مستند

تحسین شده برای

مستند «آجور تا بَند»:

مقام اول، دیپلم افتخار، حمایت فیلم در نخستین جشنواره تلویزیونی مستند. 1397

آثار مرتبط

اخبار مرتبط