چند نفس تا افق

چند نفس تا افق

کشتی ایران شاهد در سال ۸۷ برای حمل آذوقه و مواد دارویی ازطرف هلال احمربه سمت غزه حرکت می کند، اما این سفر با مشکلات زیاد روبرو می شود. این فیلم تصویری است از دلهره، جوانمردی و مردانگی.

عوامل