قوس الکتریکی

جعفر سریش آبادی، معلم کار و دانش، سال هاست درگیر اصلاح سیستم غلط آموزش در کار و دانش است.

او اعتقاد دارد که می تواند حداقل در محیط کارش دانش آموزان خود را به کارآفرینی تشویق کند.

عوامل