قضاوت

قضاوت

قضاوت

قضاوت

این فیلم داستانی، روایتی کوتاه از حضور نیروهای آمریکایی در عراق است.

عوامل