تظاهرات عشق

تظاهرات عشق

تظاهرات عشق

تظاهرات عشق

ماما ایدی، یک خانم قصه گو و نویسنده بزرگ آمریکایی است. او که غیرمسلمان است برای بازدید از همایش اربعین حسینی دعوت می شود و در مواجهه با اربعین، داستان پیاده روی اعتراضی و عدالت طلبانه سیاه پوستان آمریکایی را با پیاده روی اربعین مقایسه می کند.

عوامل