پندار

گروه جهادی سلمان، چالش های زیادی در مسیر موسسه شدن را تجربه می کند و هدفشان موفقیت دانش آموزان کنکوری در مناطق محروم است.

عوامل