همسفر

روبن یک فرد ارمنی است که زمانه او را با حاج عبدالله والی رو به رو می کند و او نیز مثل برادران والی و خیلی از اشخاص دیگر، همسفر حاج عبدالله می شود.

عوامل