استادیوم سیاسی

استادیوم سیاسی

استادیوم سیاسی

استادیوم سیاسی

مستند استادیوم سیاسی، به اتفاقات و تحولات سیاسی رخ داده در دانشگاه ها بعد از انقلاب اسلامی و انقلاب فرهنگی می پردازد،

عوامل