هجده

هجده

مردم جنگ زده ی شهرک ملیحه دمشق در منطقه باب توما در ساختمانی جمع شده اند، یکی از این ساختمان ها 18 خانوار را در خود جای داده است.

عوامل