شیخ خضر

بعد از درگیری های داخلی سوریه، استان ها و شهرهای مختلف سوری به این نتیجه رسیدند که برای کم کردن اختلافات و دفاع از منطقه خود بزرگ ترها، شیوخ و … جلودار نظم و امنیت بشوند. در منطقه حمص، شیخ محسن خضر در کنار فعالیت های فرهنگی، با کمک نیروهای مردمی از شهرش دفاع می کند.

عوامل